Tutkimus: Keskisuurista yrityksistä vain joka kymmenes on tyytyväisiä tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen liiketoiminnassaan

Valtaosa johtajista on tyytyväisiä henkilöstön nykyiseen osaamiseen.

Ilmoitus

Päättäjät eivät ole tyytyväisiä tekoälyn nykytilaan yrityksessään, mutta 39 prosenttia keskisuurista Suomessa toimivista yrityksistä aikoo investoida seuraavan kahden vuoden aikana tekoälyyn ja robotiikkaan varmistaakseen kilpailukyvyn ja kasvun. Samanaikaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen koetaan kriittiseksi voimavaraksi.

Taloushallinnon, palkanlaskennan, HR-palveluiden ja ohjelmistojen asiantuntijayritys Azetsin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin Suomessa toimivien keskisuurten yritysten toimitus- ja talousjohtajien1 näkemyksiä siitä, miten tärkeiksi he kokevat yrityksen erilaiset voimavarat kilpailukyvyn ja kasvun vauhdittajina.

Osaaminen tärkeintä

Tutkimuksessa haastatelluista yritysjohtajista 92 prosenttia näkee henkilöstön osaamisen tärkeimpänä yrityksen voimavarana kilpailukyvyn ja kasvun kannalta. Valtaosa johtajista on tyytyväisiä henkilöstön nykyiseen osaamiseen, mutta samanaikaisesti 37 prosenttia näkee haasteita henkilöstöresurssien riittävyydessä.

- Tutkimus heijastelee käynnissä olevaa työelämän murrosta ja sen myötä syntyviä uusia ja muuttuvia työtehtäviä. Henkilöstön osaamisen arvo koetaan keskeiseksi, mutta monilta keskisuurilta yrityksiltä puuttuu vielä selkeä käsitys siitä, miten oma liiketoiminta tulee muuttumaan sekä selkeä strategia uudenlaisien työtehtävien edellyttämän osaamisen ja johtamisen kehittämiseen, Azetsin HR- ja palkkaliiketoiminnasta vastaava johtaja Ulla Nikkanen kertoo lehdistötiedotteessa.

Myös tiedolla johtaminen mielletään tärkeäksi voimavaraksi tutkituissa yrityksissä. Johtajista 89 prosenttia mieltää datan ja tiedon kiteyttämisen helposti hyödynnettävään muotoon erittäin oleelliseksi tekijäksi yrityksen kasvun ja kehityksen kannalta. Vain alle puolet vastaajista on tyytyväisiä nykytilaan datan ja tiedon kiteyttämisessä ja 81 prosenttia aikoo tehdä konkreettisia toimenpiteitä tämän voimavara-alueen kehittämiseksi.

- Tutkimuksemme perusteella suomalaiset yritykset ovat melko tyytyväisiä tiedon hyödyntämiseen yrityksen päätöksenteossa. Näyttää kuitenkin siltä, että olemassa olevaa valtavaa tieto- ja datamassaa ei johtajien mielestä saada riittävissä määrin ymmärrettävään muotoon. Tämä on yllättävä tulos, koska markkinoilla on jo saatavilla helppoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja esimerkiksi talous- ja henkilöstödatan visualisointiin sekä analysointiin, Suomen Azetsin teknologiaratkaisuista ja IT:stä vastaava johtaja Niklas Roitto puntaroi.

Tekoäly ja robotiikka kiinnostavat 

Tutkimuksen mukaan tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen nähdään yrityksissä vähiten tärkeäksi kehitysalueeksi. Myös niiden hyödyntäminen on heikointa, vain 10 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä nykytilaan yrityksessään.

Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa on voimavara-alue, jota ei ainakaan toistaiseksi koeta kovin kriittisenä kilpailukyvyn ja kasvun tekijänä: vain 39 prosenttia vastaajista pitää tämän alueen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä ja noin 20 prosenttia yritysjohtajista kokee, ettei alueen kehittäminen omassa yrityksessä ole tärkeää. Toisaalta merkittävä osa, 35 prosenttia johtajista, suhtautuu neutraalisti tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen.

Ilmoitus

- Tekoäly ja robotiikka tulevat tehostamaan yritysten prosesseja ja toimintaa, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa muutoksia työntekijöille ja työn johtamiseen. Tutkimuksen tulokset heijastelevat uusiin teknologioihin liittyvää epävarmuutta. Ei vielä tunneta, missä robotiikkaa ja tekoälyä on mahdollista hyödyntää tai miten. Azetsilla ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään palkka- ja taloushallinnon palvelutuotannossamme ja laajennamme jatkuvasti sen käyttöä prosesseissamme, Roitto kertoo.

Tutkimuksen tilasi Azets ja toteutti Mediatoimisto Voitto yhteistyössä Norstat Finland Oy:n kanssa maalis-huhtikuussa 2018. Tutkimuksessa haastateltiin 158 Suomessa toimivan 50–499 henkilöä työllistävän yrityksen talous- tai toimitusjohtajaa.