Näin perustelet tuotetiedon hallinnan tarpeen johdolle

Lisääntynyt tuotetiedon määrä ja asiakkaiden kasvanut vaatimustaso luovat yrityksille uudenlaisia haasteita: tuotetiedon kasvavaa volyymia, sen valjastamista kilpailueduksi ja hyödyntämistä laajentumisessa ja uusissa toiminnoissa pitää voida hallita tehokkaasti. Tuotetiedonhallinnan järjestelmä, PIM (Product Information Management), tarjoaa ratkaisun verkkokaupan tuotetiedon jatkuvasti kasvavan vaatimustason hallitsemiseksi. 

Yritykset käyttävät kasvavassa määrin tuotetietoa liiketoiminnassaan. Digitaaliset kanavat ovat luoneet mahdollisuuden tarjota asiakkaille ja sisäisille toiminnoille tuotetietoa, joka on kattavampaa, yksityiskohtaisempaa ja rikkaampaa kuin ennen. Asiakkaat ovat myös oppineet vaatimaan tuotetiedolta enemmän vertaillessaan tuotteita ja halutessaan varmistua, että vastaanotettu tuote todella vastaa verkossa syntynyttä mielikuvaa.

TIIVISTETYSTI, TÄRKEIMMÄT PIMIN TUOMAT HYÖDYT OVAT:

  • Parempi sisäisten tiimien yhteistyö ja tehokkaat työnkulut
  • Keskitetty tuotetieto ja yksi näkymä koko tuotetietoon
  • Kasvanut myynti
  • Nopeampi tuotteen julkaisu kaikille markkinoille
  • Kyky käsitellä enemmän tuotteita, tuotevalikoimia ja kanavia
  • Johdonmukainen tuotetieto, jonka pohjalta voi kehittää asiakaskokemusta ja uusia ratkaisuja.

TUOTETIEDON KÄSITTELYN TUOTTAVUUS KASVAA

Tuotetietoa käsitellään yrityksessä monissa eri vaiheissa. Sitä voidaan vastaanottaa omista ja ulkoisista järjestelmistä, tavarantoimittajilta tai tuottaa itse yrityksen valmistamille tuotteille. Tuotetiedon keräämisen jälkeen sitä standardoidaan, luokitellaan ja rikastetaan, ja lopuksi se julkaistaan moniin eri myynti- ja markkinointikanaviin.

Yleiskäyttöisiä ratkaisuja ja itse ylläpidettyjä tietokantoja ei voi kehittää hallitsemaan näin suurta toimintojen määrää. Sitä pitää käsitellä juuri siihen optimoidussa järjestelmässä: PIMissä.

Asiakkaan vaatimus asiakaskokemuksen laadulle on nykyään niin korkea, että tuotetiedolta edellytetään yksilöllisiä kuvauksia, mediatiedostoja, teknisiä tietoja, tunteisiin vetoavaa tietoa ja liittyviä muita tuotteita, kuten lisätarvikkeita tai varaosia. Kansainvälisesti toimivien yritysten pitää myös kääntää ja lokalisoida tuotetieto.

Tuotetiedon hallinnan järjestelmä automatisoi työprosesseja ja optimoi jäljelle jääviä manuaalisia työvaiheita. PIMin tarjoamaan tuottavuuden kasvun määrään vaikuttaa lukuisat eri tekijät, mutta yleisesti ottaen yritys voi odottaa jopa kaksinkertaistavansa tuottavuuden PIMin käyttöönoton myötä.

KEHITTYNEEN TUOTETIEDONHALLINNAN VAIKUTUS TULOKSEEN

PIM-järjestelmän integroiminen osaksi yrityksen liiketoimintaa mahdollistaa monen KPI:n kehittämisen, kuten esimerkiksi konversion, time-to-marketin ja tuotepalautusten.

  • Konversioaste on usein yksi tärkeimmistä yrityksen suorituskyvyn mittareista. Tuotetiedon hallinta tukee yrityksen kanaviin suunniteltuja asiakaspolkuja, joiden tavoite on konvertoida asiakaskäynti ostamiseksi. Lisäksi tuotetieto voi tukea asiakkaan ostopäätöstä tai kasvattaa lisämyyntiä suuremman kertaostoksen muodossa.
  • Time-to-market eli tuotteen myytäväksi julkaisemiseen kuluva aika pienenee PIMin tarjoaman automatisoinnin ja työprosessien optimoinnin myötä. Myyntiä voidaan kasvattaa, kun tuote julkaistaan sen ollessa vielä erittäin haluttu. PIM myös automatisoi hakukoneoptimoinnissa käytettävän tiedon tuottamista, joka osaltaan lisää myyntiä parantuneena sijoittumisena hakutuloksissa
  • Verkkokauppaostoksista keskimäärin 15-30% palautetaan, mikä on noin kolminkertainen määrä verrattuna fyysisissä myymälöissä tehtyihin ostoksiin. Tuotepalautusten ja asiakaspalautteiden määrää voidaan vähentää tarjoamalla asiakkaalle tarkka ja kattava kuvaus tuotteesta. 

PIM KASVATTAA STRATEGISTA KILPAILUETUA

Yritysten digitaalisen strategian haasteisiin usein sisältyy nopea digitaalinen muuntautuminen, tehokas liiketoiminnan skaalautuminen ja yleisesti mukautuminen jatkuvasti muuttuvaan digitaalisen toimintaympäristöön.

Jäsennelty tuotetiedon rakenne mahdollistaa tehokkaan tuotetiedon hallinnan monikanavaisessa liiketoiminnassa. Esimerkiksi verkkokauppa, mobiilisovellus ja printtimedia kukin asettavat yksilöllisiä vaatimuksia tuotetiedon muodolle. Eri kanavissa voidaan myös haluta tarjota yksilöllisiä tuotevalikoimia.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tuotetiedon määrä ja vaatimukset kasvavat merkittävästi. Tieto pitää lokalisoida täyttämään markkinoiden yksilölliset vaatimukset, kuten esimerkiksi kielet, mittayksiköt, määräykset, laki ja kulttuuriset erot. 

PIM helppoa integroida lukuisiin erilaisiin järjestelmiin. Käytännön esimerkkinä uusista palveluista toimivat digitaaliset assistentit (Siri, Alexa) ja koneelliset chat-asiakaspalvelijat, chatbotit. Jotta tällaiset palvelut voisivat tarjota asiakkaalle monipuolisesti apua, pitää niillä olla käytössään jäsennelty tuotetieto, jonka rakenne tarjoaa koneälylle mahdollisuuden yhdistää tietoa eri tilanteisiin.

 

Jotta yritys voi olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä uusia palveluita, aiheuttamatta kuitenkaan kohtuutonta riskiä liiketoiminnalleen, siltä edellytetään erityistä kilpailuetua: jäsenneltyä tuotetietoa. 

*** 

Vaimo on valinnut kumppanikseen sekä inRiverin että Akeneon. Voit arvioida yrityksesi tarpeen PIM-ratkaisulle täyttämällä Vaimon Pimometri -kyselyn täällä

***